Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
"Συμβουλευτική Ψυχολογία: Εφαρμογές-Προκλήσεις"
Ρέθυμνο, 6-9 Μαϊου 2010

Καλλιόπη Σωτηράκη & Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Βασικό αίτημα των σύγχρονων εργαζόμενων και παράλληλα σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της ψυχοσωματικής τους ισορροπίας αποτελεί η εναρμόνιση προσωπικού/ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Διεθνή ερευνητικά δεδομένα καθιστούν φανερή την ύπαρξη συστηματικής σχέσης μεταξύ επαγγελματικής και συζυγικής εξουθένωσης με αποτέλεσμα οι εμπειρίες και τα όποια προβλήματα και δυσκολίες από τον εργασιακό χώρο να μεταφέρονται και να παρεμβαίνουν στο οικογενειακό περιβάλλον και αντιστρόφως. Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η μελέτη της σχέσης μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών της εργασίας (όπως επαγγελματικά ταξίδια, υπερωρίες, ικανοποίηση από τον μισθό, κατανόηση εργοδότη κ.ά.) και των δύο μορφών εξουθένωσης, επαγγελματικής και συζυγικής, σε ελληνικό πληθυσμό ζευγαριών. Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε 190 άτομα (άνδρες και γυναίκες) με ηλικίες από 20 έως 64 έτη. Για τη μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα MBI-GS η οποία αξιολογεί 3 επιμέρους διαστάσεις: α) εξάντληση, β) επαγγελματική αποτελεσματικότητα και γ) κυνισμό. Η εξουθένωση των συντρόφων εξετάστηκε με την κλίμακα Couple Burnout Measure η οποία αξιολογεί το επίπεδο φθοράς στις σχέσεις του ζευγαριού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα επαγγελματικά ταξίδια και η κατανόηση του εργοδότη στις οικογενειακές υποχρεώσεις του/της εργαζόμενου/ης συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων επαγγελματικής και συζυγικής εξουθένωσης που βιώνει. Από την άλλη πλευρά, οι υπερωρίες δεν φάνηκε να επηρεάζουν τα δύο είδη εξουθένωσης ενώ η ικανοποίηση από το μισθό έδειξε οριακά σημαντικές διαφορές στη συνολική επαγγελματική εξουθένωση. Σε γενικές γραμμές, τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις και επεσήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του όλου θέματος στα πλαίσια της Ελληνικής πραγματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου